عناوین و افتخارات سال تحصیلی 93-92

کسب مقام اول خانم ها ملیکا رضایی، عسل امیرخلیلی، حنانه باریکانی در مسابقات روزنامه دیواری پرسش مهر

برگزیده شدن خانم ها صدف شریفی و رئوفه اصغری در مسابقات فرهنگی در سطح منطقه

کسب مقام برتر خانم ها زهرا افشارزاده، سما شمع یار،غزال آبکار، حنانه باریکانی، ملیکا رضایی در مسابقات تبیان

کسب مقام برتر خانم مریم نیافر در مسابقه مشاعره

کسب مقام برتر دانش آموزان در مسابقات نشریه دیواری

کسب مقام سوم در مسابقات ربات های جنگنده

برگزیدگان مسابقه رایانه

برگزیدگان مسابقات ربوکاپ

کسب مقام دوم خانم فائزه رنجبر در مسابقات تئاتر