کادر خدمه مدرسه

خدمه دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

 نام و نام خانوادگی

نگهبان

جناب آقای مشکانی

خدمتگزار 

سرکار خانم صغری گلپور

خدمتگزار

سرکار خانم موسوی