کادر اداری مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 موسس دبیرستان

سرکار خانم گیتی مشحون 

معاون فناوری و سایت

سرکار خانم مهسا داراب

 مدیر دبیرستان

 سرکار خانم شاهرخی

معاون اجرایی

سرکار خانم معصومه خسروانی

 معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه بیاتی بی باک

روابط عمومی

سرکار خانم لاری

  معاون آموزشی

سرکار خانم معصومی

کارشناس بهداشت

 سرکار خانم لیلا مومن زاده

 معاون آموزشی

 سرکار خانم لاسمی

حسابدار

سرکار خانم وجیهه رمضان علاقه بند

 معاون آموزشی  سرکار خانم تینا ذوالجلالی  معاون آموزشی

 سرکار خانم رضازاده