کادر علمی مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو پایه دوازدهم)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

معارف

سرکار خانم ملازاده

ریاضی

سرکار خانم عبد منافی

جامعه و جغرافی

 سرکار خانم صالحی

حسابان

سرکار خانم شاطریان

زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم رئیس نیا

هندسه

سرکار خانم لک

عربی

سرکار خانم ترابی

فیزیک

 سرکار خانم مظلومی

  زبان

سرکار خانم پیشگر

شیمی

سرکار خانم صدری

  گسسته

سرکار خانم کارگر

علوم و فنون

سرکار خانم ویسی

فلسفه

سرکار خانم کرد

زیست

سرکار خانم اقبالی

بهداشت

سرکار خانم مومن زاده

علوم اجتماعی

سرکار خانم طناز پریدار

تاریخ

سرکار خانم طیرانی